แจ้งการใช้งานระบบวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ใหม่ (ตั้งแต่ ปีที่ 9 พ.ศ. 2565)

2022-01-26

กองบรรณาธิการวารสารฯ ได้ดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารฯ ใหม่ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป) จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

ผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยใช้ระบบวารสารฯ เดิม
1. ฐานข้อมูลเดิมของผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิจะยังคงเก็บไว้ในระบบวารสารฯ เดิม  
2. ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสารฯ ปีที่ 1-8 (ฉบับที่ 1) หรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2564 จะยังคงอยู่ในระบบวารสารฯ เดิม ซึ่งภายหลังที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จะเปิดให้บริการเฉพาะการเผยแพร่และดาวน์โหลดผลงานตีพิมพ์เท่านั้น ขณะเดียวกัน กองบรรณาธิการวารสารฯ จะทยอยนำไฟล์ผลงานตีพิมพ์ ปีที่ 1-8 ลงในระบบวารสารฯ ใหม่ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอีกทางหนึ่ง

การใช้งานระบบวารสารฯ ใหม่
1. กองบรรณาธิการได้จัดทำระบบวารสารฯ ใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามปกติ ตั้งแต่ปีที่ 9 พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
2. ผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิจำเป็นต้องสร้าง Login และ Password ในระบบวารสารฯ ใหม่ (สามารถกำหนดซ้ำกับรหัสเดิมได้ เนื่องจากฐานข้อมูลแยกส่วนกับระบบวารสารฯ เดิม)