แจ้งยุติการดำเนินงานของวารสารฯ (เลื่อนช่วงเวลาปิดรับต้นฉบับครั้งที่ 1)

2024-06-13

กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอแจ้งงดรับผลงานต้นฉบับล่วงหน้า
โดยเลื่อนรับพิจารณาต้นฉบับทางระบบวารสารฯ จากภายในเดือน ตุลาคม 2567 เป็น ภายในเดือนสิงหาคม 2567 
เนื่องจากจะเผยแพร่ผลงานฉบับสุดท้ายในปีที่ 11 ฉ. 2 (ก.ค.-ธ.ค. 67) นี้เท่านั้น