Editorial Letter

Authors

  • S. Te-chato Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University

Abstract

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ได้รับบทความตีพิมพ์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิตพืชที่ก้าวทันนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะการเกษตรอัจฉริยะ การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินที่เหมาะสม เพื่อการเผยแพร่และร่วมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงที่สามารถนำไปใช้อ้างอิง และต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกต่อไป วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ได้รับความไว้วางใจจากนักวิจัยทางการเกษตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และหน่วยงานของภาครัฐในประเทศ จากการดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี ทำให้วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์เป็นที่รู้จักแก่นักวิจัยในวงกว้าง ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาทางวารสารประสบปัญหากับระบบ และขั้นตอนการรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วเท่าที่ควร กอร์ปกับมีข้อผิดพลาดบางประการในการเข้าถึงของทาง TCI จึงทำให้ได้รับการประเมินจัดลำดับชั้นของวารสารลดลงจาก TCI1 เป็น TCI2 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อจำนวนเรื่องที่ส่งมาลงตีพิมพ์ลดน้อยลง ดังนั้นจึงได้ลดความถี่ในการตีพิมพ์เผยแพร่จากปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) เป็นปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ทางกองบรรณาธิการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามแก้ไขกระบวนการดังกล่าวให้ดีขึ้นและกลับมาสู่สถานะเดิม และก้าวหน้าสูงๆ ขึ้นต่อไปในอนาคต ทางวารสาร ฯ ต้องขออภัยนักวิจัยในความไม่สะดวก ความล่าช้า และขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในการส่งผลงานมาลงตีพิมพ์เป็นอย่างสูง

ปัจจุบันวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์กำลังปรับปรุงระบบการส่ง พิจารณาบทความ และตอบรับการตีพิมพ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยในการส่งผลงานลงตีพิมพ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์พิจารณาบทความดังกล่าวด้วยขั้นตอนที่ทันสมัย และทราบสถานภาพของบทความได้รวดเร็ว ก่อให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่งผลต่อการพัฒนางานวิจัยให้ก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วสามารถพัฒนาชาติ และบ้านเมืองด้วยเกษตรกรรมนำชีวิตที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อีกครั้งของความสำเร็จในการดำเนินการจัดทำวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของทีมงานกองบรรณาธิการที่มีความใส่ใจต่อผลงานทุกฉบับในทุกรายละเอียดเพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีคุณภาพสูง สู่คุณค่า และคู่ควรแก่การอ่าน การอ้างอิง และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมอาหาร ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และให้เกียรติส่งบทความวิจัยของท่านมา ณ ที่นี้ ด้วย ทางทีมงานจะพยายามสร้างคุณค่า อย่างเหมาะสม และคู่ควรกับสังคมวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจในการเลือกตีพิมพ์ผลงานวิจัยของท่านสู่สาธารณชนในโอกาสต่อไป

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Te-chato, S. (2022). Editorial Letter. Songklanakarin Journal of Plant Science, 9(1), 1. Retrieved from https://www.sjplantscience.com/index.php/ojs/article/view/41

Issue

Section

0-Editorial